Matsushita Lab. (HOME)

MIRU2023 (2023/07/25 – 2023/07/28)

MIRU2023 was held in Hamamatsu.
Liu, Chan, Ashida, Ishii, Tanaka, Miyakawa, and Watanabe made presentations.
Ashida received the MIRU frontier award, and Chan received the MIRU interactive presentation award.

↑ PAGE TOP
Matsushita Lab. (HOME)